Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали

За клуба

Ротари клуб град Кърджали е чартиран на първи октомври хиляда деветстотин деветдесет и шеста година като спонсор клуб са нашите приятели от Ротари клуб Смолян. Учредители на клуба са няколко души, които дават пример за служба към обществото и привличат след себе си много последователи на идеята Ротари. Учредителната сбирка на Ротари клуб Кърджали се състоя през месец Април 1996 година. Хартата, подписана от Президента на Ротари интернешънъл, бе връчена на президента на клуба Стефан Сираков от Панайотис Дзумас - Дистрикт Гуверньор за дистрикт 2480.

 Постепенно към клуба се присъединяват хора, изявени в професионалната си дейност от най-различни сфери на бизнеса, медицината, хуманитарните науки, информационните технологии и др. , обединени от това, че приемат и изповядват принципите на ротарианското движение , а именно - прилагането на високи етични норми в своята професионална дейност и деловите отношения и безкористна служба на обществото и хората и стремеж да ги правят щастливи. Една от важните задачи на ротарианците е подготовката и изпълнението на проекти по наболели за общественоста проблеми - деца в неравностойно положение, опазване на околната среда, запазване на паметници на културата, а също така и учредяване на различни стипендии, международен обмен на ученици и студенти, дарения за фондация Ротари. Ротари клуб Кърджали за годините на своето съществуване винаги се е стремил да спазва принципите на Ротари и да инициира и работи по проекти свързани с решаването на проблеми на общественият живот в град Кърджали, а също и да участва в редица национални и международни инициативи.

За клуба

 

ЧЛЕНОВЕ 2017 / 2018


   
Александър Елинов,
Альоша Синабов,
Атанас Кюпреджиев,
Бахар Палова,
Бюлент Аталай,
Велко Бонев,
Валентин Гогев,
Гавраил Гавраилов,
Георги Желев,
Джевдет Адем,
Дияна Ролева,
Елван Гюркаш,
Емил Колев,
Емил Младенов,
Ирина Георгиева Матева,
Исмет Юсеин,
Йорданка Господинова,
Йорданка Чавдарова,
Марин Драгнев,
Мухарем Али,
Наско Настев,
Невин Караджа,
Наталия Пачилова,
Панайот Панайотов,
Роза Ташева,
Сабахатин Гьокче,
Сейхан Мехмед,
Станислав Луков,
Фахри Идриз,
Христина  Тодорова

 


ЧЛЕНОВЕ 2016 / 2017

   
Александър Елинов, 
Альоша Синабов,
Анко Русев,
Атанас Кюпреджиев,
Бахар Палова,
Бюлент Аталай,
Валентин Гогев,
Велко Бонев,
Гавраил Гавраилов,
Галина Христова,
Георги Желев,
Даниела Назърова,
Джевджет Адем,
Диана Ролева,
Елван Гюркаш,
Емил Колев,
Емил Младенов,
Ирина Георгиева,
Исмет Юсеин,
Йорданка Господинова,
Йорданка Чавдарова,
Марин Драгнев,
Мухарем Али,
Наско Настев,
Наталия Пачилова,
Панайот Панайотов,
Роза Ташева,
Садулла Хаджиев,
Себахатин Гьокче,
Станислав Луков,
Тодор Черкезов,
Фахри Идриз,
Христина Тодорова

 

 

 


Паст президенти
Стефан Сираков 1996/97
Димитър Милев 1997/98
Георги Башков 1998/99
Станислав Луков 1999/00
Емил Младенов 2000/01
Кольо Павлов 2001/02
Васил Байданов 2002/03
Садулла Хаджиев 2003/04
Атанас Кюпреджиев 2004/05
Марин Драгнев 2005/06
Здравко Деведжиев 2006/07
Георги Желев 2007/08
Джевдет  Адем  2008/09
Альоша Синабов 2009/10
Панайот Панайотов 2010/2011
Росен Сираков 2011/2012
Роза Ташева 2012/2013

Паст секретари
Георги Башков 1996/98
Слави Кехайов 1998/2000
Живко Щерев 2000/02
Садулла Хаджиев 2002/03
Васил Байданов 2003/04
Садулла Хаджиев 2004/05
Росен Сираков 2005/06
Наско Настев 2006/07
Даниела Назърова  2007/08
Наско Настев 2008/09
Даниела Назърова  2009/10
Гавраил Гавраилов 2010/11
Исмет Юсеин 2011/2012
Анко Русев 2012/2013

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ 2015 / 2016

   
Александър Елинов, 
Альоша Синабов, 
Анко Русев, 
Атанас Кюпреджиев, 
Бахар Палова, 
Бюлент Аталай, 
Валентин Гогев, 
Велко Бонев, 
Гавраил Гавраилов, 
Галина Христова 
Георги Желев, 
Даниела Назърова-Кузманова, 
Джевдет Адем, 
Дияна Ролева-Йорданова, 
Елван Гюркаш, 
Емил Колев, 
Емил Младенов, 
Ирина Георгиева-Матева, 
Исмет Юсеин, 
Йорданка Господинова, 
Йорданка Чавдарова, 
Марин Драгнев, 
Мухарем Али, 
Наско Настев, 
Наталия Пачилова, 
Панайот Панайотов, 
Роза Ташева
Садулла Хаджиев
Себахтин Гьокче, 
Станислав Луков, ,
Тодор Черкезов, 
Фахри Идриз, 
Христина Тодорова,

 

Клубни асамблеи

 • 06.07.2015 – Обсъждане и приемане на програмата за годината, бюджета и клубните комисии.

 • 28.09.2015 – Официално посещение на ДГ. Обсъждане на състоянието и проектите на клуба.

 • 14.11.2015 – Посещение на членове от РК „Каракьой” Истанбул и съставяне на съвместна програма за кандидатстване и изпълнение на проекти от РФ.

 • 07.12.2015 – Преглед изпълнението на програмата за полугодието и избор на борд за 2016/2017 г.

 

Теми по месеци

Август: Членството и разширението

Септември: Основно образование и грамотност

Октомври: Икономическо и обществено развитие

Ноември; Фондация Ротари

Декември: Превенция и лечение на заболявания

Януари: Професионалната служба

Февруари: Мир и предотвратяване на конфликти.

Март: Достъпа до вода и канализация

Април: Майчино и детско здраве

Май: Младите поколения в ротари.

Юни: Ротарианското приятелство.

 

 

План за дейността на Ротари клуб Кърджали


07. 2015 – 30. 06. 2016  г.

 

Темата на ротарианската година: „Бъди дар за света”


 


Приоритети за Борда на Ротари клуб Кърджали

 

1. Стабилизиране финансовото състояние на клуба

2. Укрепване на Ротаракт и Интеракт

3. Изпълнение на бюджета в част приходи.

4. Прозрачно и открито управление на средствата

5. Подобряване състоянието на сайта на клуба

6. Подобряване на микроклимата в клуба,  чрез укрепване на приятелските връзки.

7. Разширяване на връзките с приятелите– ротарианци в страната и чужбина.

8. Популяризиране дейността на клуба и активно медийно представяне на събитията в клуба.

9. Приемственост.

10.Подкрепа на младите

 

 

 

Основни мероприятия по петте авенюта на служба


 


Клубна служба:

 • Редовно отчитане присъствието на членовете на клубните сбирки и ротариански мероприятия
 • Организиране членове на семействата на ротарианци за посещение на редовна седмична сбирка на клуба-месец декември
 • Провеждане на клубните асамблеи съгласно програмата  за 2015/2016 ротарианска година
 • Участие на ротарианци от клуба на годишната дистрикт конференция през 2016 г.
 • Стриктно спазване на отчетността-полугодишни отчети. Редовно плащане на таксите към РИ и Д2482
 • С цел разширяване приятелството между членовете на клуба,  организиране екскурзии, изнесени сбирки със семействата и др
 • Коледен ротариански бал – традиционна празнична вечер на ротарианците в Кърджали
 • Един път месечно на редовните сбирки да се организират срещи с изтъкнати личности и водещи специалисти
 • Осъществяване непрекъсната връзка с местните средства за масова информация и отразява дейността на клуба
 • Възобновяване, актуализиране и поддръжка на интернет страницата на клуба
 • Изготвяне квалификационен обзор на клуба и списък на свободните по класификатора професии характерни за региона с оглед разширяване на членството
 • Нетно увеличение на членството в клуба, като се стимулира разнообразието и балансираното членство.
 • Увеличаване на спонсорите в клуба
 • Участие на клубните офицери на дистрикт семинар по членство

 

 

Професионална служба:

 • Планиране на програми и дейностти за месеца на професионалната служба /м.януари/
 • Провеждане на изнесени сбирки на работните места на членовете на клуба.
 • Срещи с водещи специалисти в областта на икономиката. Изнасяне на лекции по проблеми на бизнеса в региона.
 • Тематични сбирки „Това е моята професия”

 

 

Служба на обществото:

 • Програма за подпомагане с дарения на  защитени жилища за деца
 • Подготовка на проект за подобряване на санитарно-хигиенните условия в училища
 • Програма за подпомагане организирането на образователни и културни събития за младежи в Кърджали
 • Организиране на благотворителна изложба на млади творци съвметно Интеракт и Ротаракт клубове Кърджали
 • Приключване на проект „Училище за бъдещи майки – ДАР”

 

Международна служба:

 • Развитие на връзките с побратимените клубове
 • Подготовка и изпълнение на съвместни проекти
 • Установяване на контакти с Ротари клуб Комотини
 • Подготовка и изпълнение на проект за подпомагане на училища за осъществяване на доставка на обучителни материали и оборудване.
 • Публикуване на информация за програмите на Фондация Ротари, информация за програмата „Полио плюс”
 • Дарения на Фондация Ротари мин. По 20$ от член
 • Вноски от 100$ мин. 10% от членовете на клуба
 • Пол Харис мин 1 член

 

Подкрепа на младото поколение:

 • Финансова и организационна подкрепа на Ротаракт и Интеракт клубовете в Кърджали
 • Осигуряване участието на изявени деца в програмата Младежки образователен обмен
 • Със съдействието на Ротари клуба в Одрин, създаване на програма за образователен обмен на талантливи деца между училище в Кърджали и Одрин
 • Подкрепа школата по изкуства в Кърджали и излъчване на таланти за участие и изява в ежегодния фестивал в Одрин
 • Излъчване на отличници от училищата в Кърджали и награждаване на 24 май.

 

Устав на РК Кърджали